Kính chào ngài đây là mối quan tâm của tôi về việc đình chỉ tài khoản nhà xuất bản gần đây của tôi

tôi thấy trình duyệt brave rất tốt và đã giới thiệu ứng dụng với những người dùng nó qua những nhóm fb nhưng tài khoản của tôi đã bị treo. Bây giờ để thành thật, tôi đã làm theo từng hướng dẫn trước khi chia sẻ giới thiệu với công chúng và tôi không nghĩ rằng mình đã cấm bất kỳ. Vui lòng xem tài khoản của tôi và xác minh Asap và cũng làm rõ cho tôi rằng tôi cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề này trong tương lai chứ? bởi vì nhiều người trong cộng đồng đã nói rằng tài khoản của họ bị đình chỉ nhiều lần. Đề nghị nhỏ của tôi sẽ được cải thiện điều này vì những gì mọi người đang phải đối mặt và mất niềm tin từ Brave.

Please refer to the following thread regarding your suspension: Important Information regarding Account Reviews/Suspensions.

The best way to reach out is via email. We don’t discuss regarding suspension here. The team will get in touch with you after your account be reviewed.

Thanks.