Đăng nhập tài khoản và quản lý tài khoản

Làm thế nào để có thể quản lý được tài khoản của mình trên trình duyệt brave. Tôi không hề nhìn thấy nơi đăng nhập tài khoản trên trình duyệt, nếu có thêm tính năng đăng nhập tài khoản vào trình duyệt thì hay hơn.