Tôi không thể nhận được mả thông báo

tôi không thể nhận được mả thông báo khi sử dụng trình duyệt và nhận được phần thưởng . tôi cảm thấy lảng phí thời gian của mình

1 Like

Xin chào @nhokpenho,
Nếu bạn đang ở trên windows 10, bạn có thể gặp một số vấn đề về quyền thông báo, hãy thử truy cập https://www.bennish.net/web-notifying.html và buộc thông báo bật lên. (bấm authorise show)

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.