Liên kết brave với youtube bị xóa

Tài khoản Brave của tôi liên kết với tài khoản youtube, nhưng tôi lỡ tay xóa đi liên kết trong tài khoản brave với youtube, vậy số lượng lượt cài đặt và tải xuống của người tôi giới thuệu còn được tính không?
Xin vui lòng trả lời giúp tôi, cảm ơn

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.