Will the referral program be re-launched from 2021? Or has it been completely shut down?

Will the referral program be re-launched from 2021? Or has it been completely shut down?

Hello @Mamun258

check this

and have a nice day :slight_smile:

2 Likes

Hi vọng brave sẽ có 1 chương trình giới thiệu mới hoàn toàn vào đầu năm 2021