Neden bana bat göndermi̇yosunuz: neden neden neden

7 aydır aktif bir şekilde brave kullamaktayım.hala bakiyem 0000000000000000000000
NEDEN BEN BAT ÖDÜLÜ ALAMIYORUMMMMMMMMMMMMMMMM

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.