Update versions

Phiên bản 1.5.5 có phải mới nhất cho điện thoại ko ạ.

On Android? Yes. 1.5.5 is the latest version.