من میخاهم دستگاه های موبایل و شماره تماس هایی که به جیمیل من متصل است را ردیابی و نظارت کنم

من میخاهم دستگاه های موبایل و شماره تماس هایی که به جیمیل من متصل است را ردیابی و نظارت کنم خواهش میکنم به من کمک کنید تا بتوانم از طریق جیمیل یا imeiگوشی موبایل اندرویدی را پیدا کرده روی نقشه و بتوانم بر صفحه گوشی تماس ها پیام ها و… نظارت داشته باشم،موضوع خیلی مهمی برای من است،درباره آینده زندگی عاشقانه و کاری من است،از دوستان میخاهم به من کمک کنند.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.