Pełny ekran w telefonie

Ostatnio uczestniczę w różnych webinarach i przy maksymalnym rozszerzeniu ekranu wciąż widać górny pasek przeglądarki z adresem. Powinna być opcja automatycznego ukrywania, co pozwoliłoby na powiększenie ekranu. Można by było też dodać ręczne dopasowanie ekranu wyrażoną w procentach w zakresie między 70-100%

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.