Not receiving notification to create BAT payment

Xin chào admin
Hiện tại tôi có 131,41 BAT. Nhưng tháng này tôi chưa thực hiện khoản thanh toán này.
Quản trị viên có thể hướng dẫn tôi không?
Cảm ơn quản trị viên

Payout for creators ia happens around 8th, every month, US time zone. The process is happens automatically and no extra steps required from you.

Thanks

2 Likes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.