Ứng dụng quảng cáo

Quảng cáo hiện lên thì phải xem hết mới nhận dk tiền hay cứ để trên trình duyệt brave không cần xem .quảng cáo thanh công cụ mình luôn mở thì sao

Brave Ads? You get paid for seeing the ads. The notification is the ad. You get paid for seeing the notification.

See What exactly am I getting paid for? Just seeing the ad notification or actually clicking the ad? section from https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360026361072-Brave-Ads-FAQ

1 Like

This topic was automatically closed 60 days after the last reply. New replies are no longer allowed.