Làm sao tôi có thể nhận 35,2 bat này. Làm ơn giúp tôi

You already have it. In your in-browser wallet brave:rewards.

2 Likes